Algemene Voorwaarden


Art. 1 Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper:
Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Urban Garden Shop,

De Thuiskweker Heerlen:
De Thuiskweker Heerlen, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te, Heerlen Kissel 41

Overeenkomst:
Elke tussen de Koper en De Thuiskweker Heerlen gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door De Thuiskweker Heerlen in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,

Voorwaarden:
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Thuiskweker Heerlen.

Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden De Thuiskweker Heerlen niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en De Thuiskweker Heerlen tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van De Thuiskweker Heerlen zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij De Thuiskweker Heerlen en de aanvaarding door De Thuiskweker Heerlen van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door De Thuiskweker Heerlen, indien De Thuiskweker Heerlen niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Art. 4 Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt De Thuiskweker Heerlen ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is De Thuiskweker Heerlen ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop De Thuiskweker Heerlen geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van De Thuiskweker Heerlen geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van De Thuiskweker Heerlen.

Art. 5 Aansprakelijkheid

De Thuiskweker Heerlen is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door De Thuiskweker Heerlen geleverde zaken.

De Thuiskweker Heerlen is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door De Thuiskweker Heerlen.

De aansprakelijkheid van De Thuiskweker Heerlen ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens De Thuiskweker Heerlen een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Art. 6 Betaling

De Thuiskweker Heerlen brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en De Thuiskweker Heerlen kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door De Thuiskweker Heerlen aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

De Thuiskweker Heerlen houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. De Thuiskweker Heerlen zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan De Thuiskweker Heerlen te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Urban Garden Shop.

De Thuiskweker Heerlen heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Thuiskweker Heerlen is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens De Thuiskweker Heerlen te verrekenen met enige vordering van de Koper op De Thuiskweker Heerlen, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is De Thuiskweker Heerlen vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is De Thuiskweker Heerlen gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Urban Garden Shop te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van De Thuiskweker Heerlen om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Thuiskweker Heerlen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is De Thuiskweker Heerlen gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens De Thuiskweker Heerlen is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is De Thuiskweker Heerlen bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht De Thuiskweker Heerlen om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen wegens De Thuiskweker Heerlen uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt De Thuiskweker Heerlen zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken.

Art. 8 Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door De Thuiskweker Heerlen zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is De Thuiskweker Heerlen niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

De Thuiskweker Heerlen is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij De Thuiskweker Heerlen. De Thuiskweker Heerlen verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Art. 9 Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging.

De Thuiskweker Heerlen streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt De Thuiskweker Heerlen zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van De Thuiskweker Heerlen.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

De Thuiskweker Heerlen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Ten aanzien van de levering van cannabis zaden, gaat De Thuiskweker Heerlen uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent cannabis zaden per land verschillen kan De Thuiskweker Heerlen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande zaden.

Art. 10 Klachtrecht en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd De Thuiskweker Heerlen in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens De Thuiskweker Heerlen ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van De Thuiskweker Heerlen.

Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan De Thuiskweker Heerlen. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van De Thuiskweker Heerlen. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

De Thuiskweker Heerlen zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van De Thuiskweker Heerlen. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal De Thuiskweker Heerlen de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

Voor het retourneren of ruilen maak gebruik van het Start retouraanvraag formulier.

Art. 11 Risico’s

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van De Thuiskweker Heerlen tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

De Koper dient De Thuiskweker Heerlen onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van De Thuiskweker Heerlen dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij De Thuiskweker Heerlen berust, is De Thuiskweker Heerlen gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor De Thuiskweker Heerlen toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Art. 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De Thuiskweker Heerlen is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem. De Thuiskweker Heerlen wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

Art. 13 Privacy verklaring

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat De Thuiskweker Heerlen noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingsverplichtingen uit de Overeenkomst.

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door De Thuiskweker Heerlen mogelijk te maken.

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van De Thuiskweker Heerlen van belang zijn.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van De Thuiskweker Heerlen.
Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar De Thuiskweker Heerlen.

De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.

De Thuiskweker Heerlen heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van De Thuiskweker Heerlen hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij De Thuiskweker Heerlen de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.
Zie ook onze Privacy Verklaring.

Art. 14 Disclaimer

Hoewel De Thuiskweker Heerlen aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt De Thuiskweker Heerlen geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt De Thuiskweker Heerlen geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt De Thuiskweker Heerlen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Op prijswijzigingen en type fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.